Algemene voorwaarden

Voor alle producten en diensten geleverd door de Online Product Academy / Maxine Stevens CommV, gevestigd in Gaston Crommenlaan 8, 9050 Gent, BE0744821032, bereikbaar via email team@onlineproductacademy.com, gelden de volgende voorwaarden bij het aangaan van aankoop van producten en diensten. 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer;

Ondernemer: Maxine Stevens CommV. 

Artikel 2 - Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

Artikel 3 - Het aanbod en de prijs

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod en de prijs ten allen tijde aan te passen. 

De klant kan nooit méér geld terugkrijgen (bv. in geval van ‘geld terug garantie’, indien van toepassing op het gekozen product), dan wat hij/zij betaald heeft. 

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw. 

Artikel 4 - Herroepingsrecht 

De ondernemer voorziet in de toepassing van het wettelijk voorziene herroepingsrecht. 

In geval van aankoop van digitale producten (ook cursussen) en diensten, doet de klant uitdrukkelijk afstand van het herroepingsrecht van zodra de klant het product heeft ontvangen. Onder ‘ontvangen’ wordt één van deze (maar niet enkel deze) situaties bedoeld: inloggen in de online leeromgeving, het downloaden van het volledige digitale werkboek, downloaden van diverse digitale producten … 

Artikel 5 - ‘Geld terug garantie’

In een aantal gevallen voorziet de ondernemer een ‘geld terug garantie’. Indien deze van toepassing is wordt dit duidelijk vermeld op de verkooppagina van het desbetreffende digitaal product. 

De klant kan nooit méér geld terugkrijgen (bv. in geval van ‘geld terug garantie’, indien van toepassing op het gekozen product), dan wat hij/zij betaald heeft. In bepaalde individuele situaties kan het ‘gebruik’ van deze garantie worden geweigerd. 

Aan het gebruik van de ‘geld terug garantie’ zijn volgende voorwaarden verbonden:
- De klant is verplicht om binnen 7 kalenderdagen na aankoop per email (team@onlineproductacademy.com) zijn/haar klacht kenbaar te maken. De klant mag maximaal 15 videolessen hebben bekeken om aanspraak te maken op de geld terug garantie.  
- Deze garantie is enkel van toepassing als dit duidelijk vermeld staat op de verkooppagina van het desbetreffende product. 

Artikel 6 - Verantwoordelijkheid en inspanning vanwege de ondernemer

De ondernemer zal zich in inspannen om de klant zo goed mogelijk te ondersteunen binnen de afgelijnde en redelijke lijnen van het aangekochte product. 

De ondernemer biedt geenszins een ‘succesgarantie’. Het is onmogelijk om eenzijdig een garantie op succes te bieden, er wordt steeds inspanning verwacht van de klant. 

De producten en diensten van de ondernemer vervangen geen 1-op-1 advies. 

De ondernemer kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de keuzes die de klant maakt en de gevolgen daarvan. 

Artikel 7 - Overmacht

In geval dat het leerplatform om eender welke reden technisch niet toegankelijk is, kan de ondernemer niet verantwoordelijk worden gesteld. De ondernemer doet alles binnen het redelijke en mogelijke om het leerplatform toegankelijk te houden en technische problemen op te lossen. Dit is een overmachtsituatie. 

Artikel 8 - Betaling

De klant betaalt binnen de 7 kalenderdagen na aankoop of factuurdatum. 

De klant heeft altijd een betalingsverplichting. 

De klant kan ervoor kiezen om te betalen in termijnen zoals voorzien op de betaalpagina. Ook bij de keuze voor termijnbetalingen heeft de klant een betalingsverplichting. 

Indien de klant niet betaalt, om welke reden dan ook, kan de ondernemer de toegang tot het leerplatform intrekken tot de betaling is ontvangen. 

Bij gebreke aan betaling voor de vervaldag is zonder ingebrekestelling een verhogingsbeding verschuldigd van 10% met een minimum van 75 EUR, alsook intresten aan 10%.

Artikel 9 - Persoonlijke toegang

De aankoop van digitale producten en diensten is steeds voorzien voor één persoon. Enkel de klant zelf mag gebruik maken van het aangekochte aanbod. 

De klant stemt uitdrukkelijk in zijn/haar login gegevens nooit te delen met anderen. De ondernemer heeft het recht hier op toe te zien en informatie hierover na te vragen. 

In het geval dat login gegevens worden uitgewisseld met anderen, of dat de klant op eender welke manier andere toegang verschaft tot het product of de dienst van de ondernemer, wordt een schadevergoeding gevorderd ter waarde van drie maal de actuele prijs van het desbetreffende aanbod. 

Artikel 10 - Intellectueel eigendomsrecht

Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht blijven ten allen tijde in handen van de ondernemer. De klant koopt een licentie waarmee hij/zij gedurende bepaalde tijd toegang krijgt tot de digitale inhoud. 

In géén geval mag de klant (delen uit) de cursus of andere producten delen met anderen. Indien dit toch gebeurt, zal een schadevergoeding worden geëist. 

Artikel 11 - Geheimhoudingsverplichting

De klant is verplicht om alle informatie die wordt verstrekt in de producten en diensten van de ondernemer geheim te houden. 

Artikel 12 - Concurrentie

Het is de klant verboden om gedurende twee jaar na aankoop een soortgelijk product of programma als dat van de ondernemer te maken, aan te bieden, of te verkopen. 

De bewijslast ligt hierbij bij de klant. 

Artikel 13 - Gedragsregels

De klant wordt verwacht zich goed te gedragen tijdens vragensessies, talks, in de community … 

Concreet wordt verwacht dat de klant: 
Steeds vriendelijk en empathisch is naar andere cursisten en sprekers, medewerkers of de ondernemer. 
Geen onredelijke of buitensporige verwachtingen stelt ten opzichte van andere cursisten, sprekers, medewerkers of de ondernemer. 

Bij een inbreuk op de gedragsregels zal de klant toegang tot het leerplatform, vragensessies en alle andere onderdelen van het aanbod worden ontzegd. 

Artikel 14 - Persoonlijke feedback

De onderdelen van het aanbod worden duidelijk voorzien op de verkooppagina van het desbetreffende aanbod. In een aantal gevallen wordt persoonlijke feedback voorzien, van de ondernemer aan de klant, bv. in de vorm van persoonlijke reacties in de community. 

Onder persoonlijke feedback wordt verstaan: feedback op de vraag van de klant wordt gegeven door de ondernemer OF één van de medewerkers van de ondernemer.  

De ondernemer doet uitdrukkelijk inspanning om binnen een redelijke termijn feedback te voorzien. 

Artikel 15 - Verwachtingen ten opzichte van de klant

Om bepaalde verwachtingen en resultaten te behalen, wordt van de klant verwacht: 
Het leermateriaal grondig te doorlopen en het werkboek te gebruiken. 
De feedback van de ondernemer in de mate van het mogelijke toe te passen. 
Gebruik te maken van alle mogelijkheden die worden geboden tot het stellen van vragen, meedoen aan motiverende weken en sessies … 
Zelf initiatief te nemen om de cursus op te pakken. 
Zelf initiatief te nemen om volgende stappen te zetten die worden geadviseerd door de ondernemer, in het leermateriaal, in feedback, in de vragensessies … 

Artikel 16 - Verwachtingen ten opzichte van de ondernemer

De ondernemer doet een uitdrukkelijke inspanning om de klant te ondersteunen en te helpen via advies en in alle vormen beschreven in het aanbod wat werd aangekocht. 

De ondernemer gaat aan de slag op initiatief van de klant: de klant kan heel veel waarde krijgen, maar moet hier zelf om vragen. De ondernemer kan namelijk onmogelijk inschatten wanneer de klant nood heeft aan feedback of ondersteuning. Iedere klant werkt op een ander tempo en richting andere doelen. 

Artikel 17 - Voorwaarden voor VA-assistentiepakketten (OPA Support call)

Toepassingsgebied: Deze voorwaarden zijn van toepassing op uurpakketten voor virtuele assistentie (VA), die exclusief worden aangeboden aan bestaande klanten van de ondernemer.

Samenwerking met onderaannemers: Voor de levering van VA-diensten kan de ondernemer samenwerken met één of meerdere virtuele assistenten (VA's) in de hoedanigheid van onderaannemers.

Verantwoordelijkheid en geschillen: De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de VA-diensten en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien, liggen bij de betrokken VA. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van de VA.

Boekingsvoorwaarden: Na aankoop van een VA-uurpakket dient de klant binnen een week een afspraak in te boeken met de VA.

Annulering en terugbetaling: Annuleringen of verzoeken tot terugbetaling van het uurpakket zijn mogelijk tot 24 uur voor de geplande afspraak met de VA.

Wijzigingen in de afspraak: Indien de afspraak met de VA binnen 24 uur voor aanvang wordt verplaatst, kan dit leiden tot extra kosten, welke door de klant gedragen worden.

Tijdsbestek voor de afspraak: De geboekte afspraak dient plaats te vinden binnen dertig dagen na het inboeken.